Faculty of Dentistry CMU

Vision Institute of Advanced Dental Sciences for Society Graduate School of Dentistry

แบบฟอร์ม/คำขอ

1 แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับอาจารย์ผู้ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักในงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก และงานวิจัยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
2 แบบสรุปทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ผู้ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักในปริญญานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก/วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตรบัณฑิต
3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบเสร็จสำหรับอุดหนุนงานวิจัยของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท วุฒิบัตร และประกาศนียบัตรบัณฑิต
4 แบบขอคืนเงินทุนอุดหนุนงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ สำหรับอาจารย์ผู้ทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาหลักในงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต/ปริญญาโท/ปริญญาเอก
5 แบบขอรับการสนับสนุนการนำเสนอผลงานของนักศึกษา
6 แบบสรุปรายงานการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก
7 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบเสร็จสำหรับการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท
8 แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์

ข้อบังคับ / ประกาศ / แนวปฎิบัติ

ปฏิทินการศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ประชาสัมพันธ์คณะฯ
โทรศัพท์ : 053-944440, 053-944441
โทรสาร 053-222844
E-mail: pr.dent@cmu.ac.th

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา (งานบริการการศึกษาฯ)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เวลาทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
โทรศัพท์ : 053-944427, 053-944420
E-mail: grad.dentistry@cmu.ac.th
Facebook : @graddentistryCMU