ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2567 โดยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25 เมษายน 2567 14:40

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2567 - 1 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการจากวิทยากรซึ่งเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ รวมไปถึงการนำเสนอและประกวดผลงานวิชาการของทันตแพทย์ประจำบ้าน และนักศึกษาหลังปริญญาทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในสายวิชาชีพทันตแพทย์ ราชวิทยาลัยฯ โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งทันตแพทย์ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ จะได้รับคะแนนสะสมหน่วยกิจกรรมของศูนย์ศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ จำนวน 11.66 หน่วยกิต 

ไฟล์แนบ